Var nöjd med allt som naturen ger

Naturen är fantastisk, och ger oss mycket. Men just därför är det också viktigt att vi tar hand om den.

Vi svenskar är mycket förtjusta i vår natur. Men när intresset för jakt och friluftsliv ökar är det också viktigt att ta hand om naturen. Om många utnyttjar en resurs ökar risken för att den kommer att förbrukas, och det gäller också naturen. Inte minst gäller det känsliga områden, som myrar och fjällmiljön.

Förutom att se till att naturresurser inte utnyttjas är det också viktigt att säkerställa att det finns en balans i naturen. Det kan nämligen uppstå skevheter som på sikt hotar en eller flera arter. Detta är en uppgift för jägare och viltvårdare.

Jakt är naturvård

Det kanske ligger nära till hands att tro att naturen klarar sig helt själv, utan mänsklig inblandning. Det är både sant och osant. Det är sant att naturen fanns före människan (även om vissa arter faktiskt kom till Skandinavien efter att arten Homo sapiens kommit hit) och att det då fanns ett fungerande kretslopp och fungerande näringskedjor. Men det är också sant att mycket har förändrats sedan dess. Vissa arter har minskat i antal, andra har ökat, och det har påverkat hur naturen fungerar på många sätt.Jägare på fält

En viktig uppgift är t.ex. att hålla efter invasiva arter, som mårdhunden. Det är ett djur som inte hör till den svenska faunan, och därmed inte har några naturliga fiender. Istället är det jägare och fällor som får tjänstgöra som fiender, för att minska skadorna på det svenska djurlivet. Det kan även handla om arter som har funnits i landet, försvunnit men sedan återkommit. Det bästa exemplet här är vildsvinen, som ställer till med stora ekonomiska skador.

Även arter som finns i den svenska faunan, och alltid har funnits där, kan behöva begränsas. Det gäller hjortdjur som t.ex. rådjur. Om de skulle bli för många skulle de äta upp en stor del av den svenska skogen, vilket skulle leda till allvarliga miljöeffekter. Visst har rådjuren naturliga fiender, som varg och björn, men eftersom rådjuren idag rör sig i många samhällen och städer där de kan hitta mat i trädgårdar. Det gör att stammen skulle kunna växa till ohållbar storlek

Viltvård

Viltvård handlar inte bara om jakt på predatorer, alltså olika rovdjur som kan utgöra ett hot mot andra arter om de blir för många. Det kan även handla om att skapa bättre miljöer för vissa arter, så att de blir fler. Ofta handlar det om att förbättra levnadsbetingelser för en eller flera arter genom att ge bättre tillgång till vatten, föda eller skydd.

Många jägare utfordrar vilt under vintern, ofta med åtellådor. En sådan måste byggas så att endast de djur som den är avsedd för kan komma åt fodret. Därför är det viktigt att den byggs efter en ritning.

Men viltvård kan också handla om att bygga fågelholkar i skogen, eller flottar för sjöfåglar. Många av dessa åtgärder gynnar inte bara jaktbart vilt, utan även andra arter.